Föregående bild
Nästa bild

Biologiska mångfaldens dag

Refarm Linne vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag, 22 maj, med att berätta om projektet ”Barn räddar bin”

Det är snart 4 år sedan vi startade barnprojektet ”Barn räddar bin” – och nu den 22 maj är det målgång.

Refarm Linné har fått natio­nell uppmärksamhet och även ekonomiskt stöd från KRAV, SNF, WWF och Rädda Barnen. Dessutom har länsstyrelsen Kronoberg och Destination Möckelsnäs givit projektet viktig ekonomisk uppbackning.

Projektet ”Barn räddar bin” började med att vi lagade en skada i asfaltkanten vid vårt kontor och plan­terade perenna nektar- och pollenrika växter. Det drog till sig fjärilar, humlor och andra vildbin. Då byggde vi ett bihotell. Vi bjöd in förskolor från Linnés eget hemlän för att göra liknande insatser. Vi har också tagit fram bi-och humlesagor som personalen kan nyttja i skolarbetet med barnen.
Ambitionen är nu att projektet kan fortsätta för nya målgrupper: I år är det vår förhoppning att vi kan etablera trädgårdar med pollinerande växter på äldreboenden.

Vill ni veta mer om Biologiska mångfaldens dag instiftat av FN

Restaurang PM & Vänner i Växjö odlar sina egna kryddväxter. Här finner ni också ett Bihotell från Refarm Linné.

Vad vi gör och står för

Ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet

Ökad självförsörjning av mat genomsyrar vår verksamhet. Det måste ske ansvarsfullt och vara långsiktigt hållbart.

Refarm Linné initierar och genomför aktiviteter som främjar Biologisk mångfald, ett ökat utbyte av växtnäringsresurser i livsmedelskedjan och sprider kunskap och utbildar inom näringsrik och hållbar matlagning.

Pollineringsprojekt inriktat på vildbin, nödvändiga för att naturen skall producera den mat vi tar för självklar.

Hållbar fiskodling på land. Av fiskens ”utsläpp” blir kretsloppsgödsel för jordbruk och trädgårdsnäringen, såväl på friland som i växthus. När fisken har växt 1 kg har den levererat näring för 10 kg grönsaker. 

Hållbar mat på bordet – Lär dig mer om ekologiska livsmedel. I kursen Ekologiska livsmedel i teorin och praktiken riktar vi in oss på hur vi kan få in mer ekologisk mat i det offentliga köket för att nå det nationella målet på 60% till 2030.

Erfarenheter och kunskapsbank

Refarm Linné har fokus på samhällets hjärtefrågor, Ökad självförsörjning av mat genomsyrar flertalet av våra uppdrag. Med åren har vi byggt upp kunskap, erfarenheter och goda kontakter genom våra många projekt och aktiviteter.
Pollineringsprojekt med inriktning på vildbin, som är nödvändiga för att naturen skall producera den mat vi tar för självklar. Hållbar odling av fisk och grönsaker, med fördel där man nyttjar varandras näringsresurser. Den offentliga måltiden i såväl skola som inom äldreomsorg har vi utbildat för att kunna erbjuda näringsrika och klimatsmarta måltider med minskat matsvinn. 

Mer ekologiskt i Jönköpings län

Refarm-Linné medverkar och är partner i projekt som Region Jönköpings län har startat. Projekt syftar till att stärka och synliggöra den ekologiska produktionen i länet, uppmärksamma goda exempel nationellt och

Läs mer »

Barn räddar bin

Vårt nya projekt i Kronobergs län, “Barn räddar bin”, riktar sig till barnen i förskolor i länets alla kommuner. Första etappen har siktat in sig på att varje kommun under

Läs mer »

Bli medlem eller partner

Refarm Linné är en förening, som äger ett aktiebolag.

Medlemmar i Refarm Linné kan vara;

  • företag
  • kommuner
  • regioner
  • föreningar
  • privatpersoner

Privatpersoner har inte rösträtt.

Det finns tre slags avgifter för våra medlemmar: (1) medlemsavgift, (2) serviceavgift och (3) avgift för stödmedlemmar.
Privatpersoner och föreningar betalar endast medlemsavgift. Övriga betalar både medlemsavgift och serviceavgift.

Vi hjälper er

Refarm kan även ta uppdrag, från privata som offentliga aktörer, inom ramen för våra kompetensområde eller vara partner i projekt.

Din nytta av Refarm Linné
Refarm Linné är en nationell aktör när det gäller hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och näringsriktig matlagning utan svinn. Livsmedelskedjan har blivit ett alltmer grundläggande element för att klara klimatomställningen, för självförsörjning och säkerhet i krissituationer.

  • Som medlem får ni nytta av Refarm Linnés marknadskontakter, våra kompetenser om hållbarhet, biologisk mångfald, fisk- och grönsaksodling, matlagning och vårt kreativt nätverk.
  • Refarm arbetar nära forskning och utveckling kopplat till våra Universitet, vi hjälper er med ingångar till akademin.
  • Refarm kan initiera, stödja och driva projekt åt er.
  • Som medlem/partner får ni tillgång till vår kunskapsbank och erfarenheter som inte är publik.
  • Refarm Linné matchar er med relevanta aktörer för att möta era utmaningar. Det är era behov som styr om det handlar om offentlig, privat eller akademisk samverkan ni söker.

Hållbar produktion och konsumtion
av mat för nutid och framtid

Kunskapsförmedlare

Refarm Linné arbetar med att sprida kunskap om att odla fisk i hus i kombination med grönsaksodling. Det går att göra såväl på landsbygden som inne i staden. En annan viktigt del av verksamheten är att sprida kunskap om hur vi kan öka andelen ekologisk mat, inte minst inom offentlig matlagning och att lära skolbarn om odling.

Hållbar fisk och grönsaksodling

Att använda tomma byggnader för att odla fisk i kombination med grönsaker kallas akvaponik och är en snabbt växande bransch i Sverige och övriga världen. Metoden bygger på cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Fisk i hus kan radikalt öka självförsörjningsgraden i Sverige och samtidigt skapa många nya jobb, både i städer och på landsbygden. Refarm Linné driver en rad utbildningar om hur det går till att odla fisk i hus. De hus det kan handla om är både tomma lador och tomma industribyggnader, men även i källare i bostadshus.
Det finns också en handbok om fisk i hus, som kan laddas ner fritt HÄR. Boken är framtagen av Refarm Linné i samarbete med Region Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost.

Klimatsmart – teori och praktik

Riksdagen har beslutat att mängden ekologisk mat i de offentliga köken ska vara 60 procent år 2030. Experter från Refarm Linné far nu land och rike runt för att utbilda kökspersonal om ekologiska livsmedel i projektet Eko i Linnés fotspår. Utbildningarna visar på ett handfast och engagerande sätt med hjälp av exempel från verkligheten hur det går att få ekonomi i ökade ekologiska inköp. Utbildningarna bemöter också på ett nyanserat sätt motsättningen mellan svenskproducerat och ekologisk genom att peka på närekologiska livsmedel. Finansiär är Jordbruksverket.

Refarm Linné har också arbetat mycket med stadsodlingar och att lära barn grunderna i odling. Projekten Barnens matland och Barnens Ekoland är ett exempel på det.

Refarm Linné bildades vintern 2019 genom en sammanslagning mellan organisationerna Miljö Linné och Refarm. Båda organisationerna hade innan dess bedrivit en närbesläktad verksamhet.

Våra projekt

Refarm Linné strävar efter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i hela landet, genom lokala, hållbara och cirkulära produktioner, både i staden och på landsbygden. Vi ser på livsmedel ur ett näringslivsperspektiv men också ur ett socialt perspektiv där mat och livsmedel används som en mötesplats. I alla projekt vi tar oss an eller deltar i är det viktigt att hållbarhet och cirkulärt tänkande står i fokus.

Projektet vill genom en rad olika initiativ stärka möjligheterna för att mer vildsvinskött hamnar på tallriken i den offentliga verksamheten. Idag är det svårt att få tag på vildsvinskött ifrån traktens skogar eller överhuvudtaget. Projektet kommer inrikta sig på en rad avgörande aktiviteter.
Den offentliga måltiden har potential att driva samhällsutveckling bland annat för hållbarhet och en levande landsbygd med livskraftiga livsmedelsproducenter. Viljan ifrån de offentliga organisationer så som främst kommuner och regioner att bidra till detta är också god och ”närproducerat” är ett av de vanligaste kvalitetsbegreppen som nämns politiskt när man talar om sina måltider.
Kartläggning av intressenter av landbaserat vattenbruk, (RAS, Akvaponi), i Jönköpings län.
Rulla till toppen